แรงและการเคลื่อนที่ 

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกาเครื่องหมายกากบาท(X) ลงในช่อง

จุดประสงค์ อธิบายความหมายของแรง และผลของแรงได้

1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของแรง

                .อำนาจอย่างหนึ่งที่ทำให้วัตถุมีความเร่ง

                .เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาด และ ทิศทาง

                .ทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ หรือ เปลี่ยนรูปร่าง

                .สิ่งที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 1 เมตร/วินาที

2.     ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดจากการกระทำของแรง

                .มะม่วงหล่นจากต้น

                .สมพงษ์ถูกมีดบาดมือ

                .รถยนต์มีความเร็วลดลง

                .รถยนต์มีความเร็วคงที่

จุดประสงค์ อธิบายลักษณะ และ ชนิดของแรงได้

3.      แรงใดที่ต้นกำเนิดของแรงไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุแต่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้

                ก.แรงดึง      

                ข.แรงผลัก

                ค.แรงโน้มถ่วง

                ง.แรงลม

4.     การกระทำในข้อใดทำให้เกิดแรงอัด

                .แดงนั่งบนเก้าอี้

                .ดำใช้กรรไกรตัดแผ่นเหล็ก

                .เขียวบิดผ้าเมื่อซักเสร็จแล้ว

                .ส้มขึงลวดราวตากผ้า

5.     วัตถุที่ขีดเส้นใต้ข้อใดได้รับแรงดึง

                ก.การตอกเสาเข็ม                   

                ข.การตัดเหล็ก                         

                ค.การเคลื่อนที่ของเพลาในเครื่องจักร

                ง.ลวดสลิงยึดเสาไฟฟ้า

6.    การกระทำในข้อใดไม่ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าสถิต

                .สุดาใช้แท่งพลาสติกถูกับผ้าสักหลาด

                .สุชาตินำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปแตะกับวัตถุที่เป็นกลาง

                .สมนึกนำแท่งพลาสติกที่ถูกับผ้าสักหลาดเข้าใกล้กับเศษกระดาษ

                .สมศักดิ์นำลูกเหล็กถูกกับแผ่นสักกะสี

7.    ข้อใดกล่าวถึงแรงนิวเคลียร์ได้ถูกต้อง

                .แรงที่ทำให้อนุภาคโปรตอนอยู่รวมกันในนิวเคลียสของอะตอมได้

                .แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียส กับ อิเล็กตรอนอิสระ

                .แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของสาร

                .แรงที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม

8.   ข้อใดไม่ใช่แรงพื้นฐานในธรรมชาติ

                ก.แรงโน้มถ่วง

                ข.แรงดึงเชือก

                ค.แรงนิวเคลียร์

                ง.แรงแม่เหล็ก

จุดประสงค์ อธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบต่างๆได้

9.     การเคลื่อนที่ในข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบมีคาบ

                ก.เดินจากบ้านไปโรงเรียนเส้นทางเดิมทุกวัน

                ข.การเคลื่อนที่ของลูกตุ้มนาฬิกา

                ค.การเคลื่อนที่ของรถไฟ      

                ง.การเคลื่อนที่ของลูกปิงปอง

10.   ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนและเลื่อนตำแหน่งพร้อมกัน

                ก.การเคลื่อนที่ของชิงช้า  

                ข.การเคลื่อนที่ของล้อรถยนต์

                ค.การเคลื่อนที่ของใบพัดของพัดลมโคจร     

                ง.การเตะลูกฟุตบอลให้โด่ง

11.   การเคลื่อนที่ในข้อใดที่ทำให้การกระจัดมีค่าเป็นศูนย์

                .การเคลื่อนที่ของลมพายุผ่านเส้นศูนย์สูตร

                .การเคลื่อนที่ของบั้งไฟพญานาค

                .การโยนก้อนหินขึ้นไปในอากาศและตกกลับสู่จุดเดิม

                .การหล่นของลูกมะพร้าวลงสู่พื้นดิน

จุดประสงค์ นำความรู้เรื่องแรง และ การเคลื่อนที่ของวัตถุไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

12.   การใช้ชีวิตประจำวันในข้อใดที่ใช้ประโยชน์จากแรงเสียดทานน้อยที่สุด

                .การใช้มือหยิบจับสิ่งของต่างๆ

                .การเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วของรถ

                .การตอกตะปูยึดติดกับไม้

                .การใช้เข็มฉีดยาผู้ป่วย

13.   วิธีการในข้อใดไม่ใช่วิธีลดแรงเสียดทานในงานช่าง

                .การใช้จาระบี

                .การใช้แบริง

                .การทำให้ผิวหน้าสัมผัสเรียบ

                .การลดความเร็วในการหมุน

14.   ข้อใดเป็นการนำความรู้เรื่องแรงนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์

                ก.ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

                .ใช้เป็นระบบนำร่องในการบิน

                ค.ใช้ผลิตหลอดภาพอิเล็กตรอน

                ง.ขับเคลื่อนเครื่องบินความเร็วสูง

15.   การคมนาคมขนส่งในปัจจุบัน เป็นการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบใดมากที่สุด

                .การเคลื่อนที่แบบมีคาบ

                ข.การเคลื่อนที่แบบเลื่อนตำแหน่ง

                ค.การเคลื่อนที่แบบหมุน

                ง.การเคลื่นที่แบบสั่น

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากhttp://svcbc.blogspot.com/